Facebook Group: 223818501789
JESKYNĚ NA TUROLDU (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Tisk
Jeskyně Na Turoldu - Všeobecné
Sobota, 20 Únor 2010 17:06

Vchod jeskyně se nachází 285 m n. m., s délkou cca 1650 m, hloubkou 37,6 ma denivelací 74 m, v Mikulově. Přírodní památka Turoldu se nachází v chráněné krajinné oblasti Pálava, biosférické rezervace UNESCO (1988), je součásti evropské sítě chráněných území NATURA 2000. Jeskynní systém je největší v druhohorních vápencích v ČR, a v roce 2004 byl znovu upraven zpřístupněn veřejnosti. Dnes náštěvní trasa činí 300 m. Je jedinou naší zpřístupněnou jeskyní na mikulovsku.

Portál jeskyně, odkrytý při lámání kamene v j. v. stěně v přední části lomu Na Turoldu, vede do složitého labyrintu chodeb síní, vytvořených v několika úrovních podél zlomu, výrazných puklin vrstevních nosníku. Nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky. Subhorizontální střední patro má prostornější síně, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. Stěny prostor Mají neobvyklou morfologii, vápence jsou koordinovány do mimiřádně členitých tvaru podobných korálovým útesům s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně.

Vstupní síň krasově-tektonického původu je v úrovni středního patra. Spojovací chodba navazuje na Balvanitý dóm. Vznikla na křížení tří puklinových směrů. Na stěnách má zachovány drobné paličkovité útvary (jehličky) cca 10 mm dlouhé max. .. 2 mm v průměru, patřící k nejmladší výzdobě jeskyně. Balvanitý Dóm vznikl převážně řícením skalních bloků podél tektonických poruch. Na nej navazuje Stará krápníková síň, Hlinitá síň Netopýří dom. Průchod do Staré krápníkové síně je založen na dvou systémech trhlin. Netopýří Dóm je výrazně tektonicky omezenou prostorou, na jeho stěnách se místy vyskytuje drobná výzdoba. Podobně jako výše položený Balvanitý Dóm Tvoří výraznou křižovatku chodeb.

Splet síní puklinových chodeb Horních pater vznikla především pohyby vápancových bloků mezi volnými zlomovými plochami následným řícením. Přes Horní patra je jeskyně Na Turoldu spojena s Liščí dírou.

Vstup do nižších pater je možný systemem puklin zlomů, vedoucích z Balvanitého Dómu do síně U Žraloci tlamy také téměř vertikální chodbou spojující Obě patra. Ta je vyzdobena tzv. "Turoldskou" výzdobou, který svými tvary připomíná květák nebo pěnu. Vznikla korozi preparací klastů tvrdšího bílého vápence z Okolní hmoty. Povrch těchto útvaru je drsný, místy s drobnými zrny kalcitu oxidů Mn.

Na Netopýří Dóm navazuje Pohádková síň, Síň konce, Jezerní dom. Síň konce je chodba ukončená výrazným zlomem, Který pokračuje i do Pohádkové síně. O pokračování jeskyně za zlomovou linii se vedou diskuse.

Jezerní Dóm vznikl korozi řícením puklinami porušených bloků. V nejspodnější části má jezírko s velmi proměnlivou úrovni hladiny. Pri nízkém stavu vody lze prolézt do Zlatých síní, jejichľ stěny jsou zbarveny limonitem místy zdobeny květákovitými útvary. Z Jezerního Dómu lze prolézt též do Bílích síní Krystalové chodby, založené na zlomové puklině.

Teplota vzduchu v jeskyni kolísá od 7,2-9,4 ° C a teplota vody v jezírkách je cca 8 ° C.

Z genetického hlediska je jeskyně Na Turoldu považována za vrstevní, korozně erozní, s následnou remodelací prostor řícením posuny horninových bloků v tektonicky extrémně porušených vápencích pseudokrasového charakteru. (P. Bosák a kol. 1984).

JESO K322 27 10 J00001

Čerpáno z literatury:
Hromas J. (Ed) a kol. (2009): Jeskyně, In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 608 pp.
Bosák, P., Čadek, J., Horáček I., Ložek, V., Tůma, S., Ulrrych, J. (1984): Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova. - Stud. ČSAV ,5:1-108, Praha
Kolařík, J. (2000): Nové objevy v jeskyni Na Turoldu. - In: Bosák, P. (ed.): Speleofórom 2000, ČSS Zlatý kůň, 19: 18-20, Praha.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2013 21:07
 

Přihlášení